Vores børn
og unge

”På Bjerget” er normeret til 8 børn og unge i alderen 7-18 år. Vi tilbyder efterværn for unge i alderen 17-23 år samt kontaktpersoner for unge i alderen 13-23 år. Vi er godkendt under §66 og §107.


​Vi modtager børn og unge med adfærds- og tilknytningsforstyrrelser som følge af svigt og overgreb af forskellig karakter, unge som falder indenfor autismespekteret, samt børn og unge med diagnosen ADHD. Kendetegnende for de børn og unge vi modtager er, at de begavelsesmæssigt er indenfor normalområdet, men ikke umiddelbart er i stand til at indgå i den almindelige folkeskole. Vi modtager dog også unge der ikke falder indenfor denne afgrænsning, da vi anerkender eksistensen af mange intelligenser, og hvis vi vurderer at det kan bidrage positivt til børne- og ungegruppen. Vi tilstræber til enhver tid at have en nogenlunde homogen børne- og ungegruppe, da ro og tryghed er essentielt for at kunne udvikle sig i positiv retning. De generelle udfordringer vi oplever er bl.a. lav selvværdsfølelse og manglende evne til at indgå i både sociale- og tillidsrelationer med andre, herunder ikke at føle tillid til voksne. Vi modtager ikke børn og unge med stærkt udadreagerende adfærd.​​

​Skolegangen er højt prioriteret og foregår i de lokale folkeskoler, specialundervisningstilbud og ungdomsuddannelser. Vi samarbejder tæt med det lokale PPR for at finde det bedste skoletilbud til den enkelte. Vi har pt. børn og unge i skoletilbud på Hedensted Kommunes specialundervisningtilbud på Ungdomsgården i Hedensted, Stenagergaard Skole og relevante ungdomsuddannelser. Vi har mulighed for, i samarbejde med PPR, at tilbyde hjemmeundervisning i kortere perioder f.eks i forbindelse med indflytning, hvis det vurderes at det er hensigtsmæssigt. Vi bakker altid op om fritidsjob når den unge er klar til det.

Skolegang og praktikmuligheder

​Vi har et tæt samarbejde med:
 • Åle skole, som er en almen skole op til 6. klasse
 • Ungdomsgården i Hedensted, som er et specialundervisningstilbud
 • Stenagergaard Skole, som er et specialundervisningstilbud
 • Tørring Skole, som har en velfungerende 10. klasse afdeling
 • Relevante ungdomsuddannelser

​Desuden er der gode muligheder for praktikpladser i lokalområdet bl.a. dagligvarebutikker, rideskoler mv.

Udslusning
og botræning

Vores udslusningsbolig er beliggende i Tørring tæt på indkøbsmuligheder og med gode trafikforbindelser. Huset er indrettet med 3 værelser, gode fællesrum og en lille have. Der er pædagoger tilknyttet, som den unge i forvejen har en positiv relation til. Udslusning kan også foregå i den unges egne bolig.

Ved et udslusningsforløbet vil graden af støtte variere, men vi lægger vægt på, at der i starten indarbejdes gode rutiner, som betyder at den unge gradvist bliver mere selvstændig. 

​Hvis der efter endt udslusning forsat er behov for støtte, tilbyder vi individuelt tilrettelagt efterværn i egen bolig. Støtten vil typisk være 3-10 timer ugentlig efter individuelt behov. Se mere under fanen Kontaktperson

​​Der ydes støtte til:
 • Økonomistyring, herunder at lægge budget og spare op
 • Hjælp til indkøb
 • Hjælp til at udvikle og fastholde netværk
 • ​Motion
 • ​Lektier
 • Transport

Efterværn og Kontaktperson

Mange unge oplever det som svært at skulle stå på egne ben. På grund af forskellige problemstillinger, som knytter sig til de unges identitet og selvværdsfølelse, kan det være nødvendigt med støtte fra en voksen den unge har tillid til.

Vi har mere end 20 års erfaring i at hjælpe unge mennesker gennem den svære overgang fra ung til voksen, og det er vores erfaring, at en målrettet støtte, kombineret med det rette match mellem kontaktperson og ung, fører til, at den unge kommer godt videre med uddannelse og efterfølgende beskæftigelse.​

Vores indsatser indbefatter:

 • Gennem den voksne kontaktperson: At være en stabil og engageret voksen, den unge kan støtte sig til, og som kan hjælpe med at etablere et sundt netværk og opmuntre den unge til at klare hverdagens krav
 • Gennem forebyggelse: At give gode råd og skabe en debat, der motiverer den unge til selv at gøre noget ved sin situation, og finde frem til nogle sunde værdier
 • Udfordre til at tage stilling til moralske valg: Motivere til at træffe realistiske personlige valg, der hjælper med at ændre problematisk adfærd. Støtte den unge i at tage ansvar for egne handlinger, og i sidste ende stoppe den unge i tilfælde af uacceptabel adfærd
 • ​I hverdagen: At få styr på hverdagens praktiske gøremål som regninger, tøj vask, mad, aftaler, skole og arbejde
Vi lægger vægt på at arrangere individuelle forløb, hvor krav og tilbud tilpasses den unges behov - overskriften er fleksibilitet og tålmodighed. Vi tilstræber et tæt samarbejde med de relevante parter i de unges omgivelser, herunder den unges familie, lærere, skoler, arbejdspladser og sagsbehandlere.

Kontaktpersoner:

Vi har en gruppe af kontaktpersoner med forskellige baggrunde og uddannelser, så vi kan varetage meget varierende opgaver. Vores kontaktpersoner er kendetegnet et stort engagement, der giver sig udslag i en høj grad af faglighed, nærvær og fleksibilitet.

Gennem aktiviteter og dialog hjælper vores kontaktpersoner de unge med at træffe gode valg og der igennem få et bedre liv. De unge vil få en række handlekompetencer, der i praksis kan motivere dem til at udnytte deres ressourcer bedst muligt.

Vi har forskellige former for faglig ekspertise, som vi trækker på i nødvendige situationer. Vi anvender blandt andet  psykologer, socialrådgivere og misbrugskonsulenter når der er behov for det.

​Typiske opgaver:

 • ​Afdækning af den unges problemer og behov
 • Akut miljøskift
 • Aktivitetsforløb
 • Formidling og kontakt til blandet andet skoler, undervisningstilbud og arbejdspladser
 • Individuel kontakt og rådgivning
 • Hjælp med praktiske problemer, herunder træning i at bo selvstændigt
 • Nyt netværk og nye venner
 • Støtte til den unge i at fastholde en uddannelse og/eller arbejde
 • Udarbejde statusrapporter til sagsbehandler